Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu  prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Truck Motor Bis Wózki Widłowe s.c. Ewaryst Staniecki Agata Staniecka z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sprzętowej 3D.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania przedsiębiorstwa Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień lub chce Pani/Pan wykonać swoje uprawnienia opisane w pkt. 7 niżej, może się Pani/Pan skontaktować ze specjalistą ochrony danych osobowych. Kontakt ze specjalistą ochrony danych osobowych – iod@artan-p.pl
3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wykonania zamówionej usługi lub dostawy – na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy);
b) rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy);
c) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/dostawy – na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO (niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy);
d) kontaktu telefonicznego w sprawach marketingowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
e) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora);
f) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO ( prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat klientów, którzy np. zgłosili sprzeciw wobec marketingu;
g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO ( prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ochrona interesu majątkowego Spółki;
h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO ( prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem administratora jest posiadanie potrzebnych np. organom państwowym;
i) przedstawiania szczegółów aktualnej ofert handlowej Administratora i ofertowania – na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO ( prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest informacja i promocja świadczonych usług/dostarczanych towarów.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione obsługującym Administratora prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie świadczącej usługi pocztowe, zewnętrznym przewoźnikom, podwykonawcom, oraz dystrybutorom zamawianych towarów/usług.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnieni ewentualnych roszczeń.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w tym przypadku , gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, lub przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia lub Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów , ale osoba której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych przypadkach gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach promocji oferowanych towarów/usług).
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (tj. do GIODO a od dnia utworzenia nowego urzędu- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10) Podanie przez Panią/Pana Danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak: 
a) podanie takich danych, jak imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców) oraz adres zamieszkania ( prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców) jest konieczne do wykonania umowy;
b) podanie takich danych, jak imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców), adres zamieszkania ( prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców) i data zamówienia oraz nr faktury jeżeli dotyczy, jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy – także podanie numeru rachunku bankowego;
c) podanie takich danych, jak imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców) oraz adres zamieszkania ( prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców), numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi/dostawy i wynika to z przepisów prawa;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji lub niemożnością wystawiania faktury VAT i otrzymania ofert marketingowych.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.